ČSOP Děčínsko

Ekologická výchova

2016

Výukový program – Poznej svět z blízka

Projekt podpořený v rámci Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2013 až 2016, oblast podpory vymezená v čl. 3 odst. 1 písm. b) - Rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) na území Ústeckého kraje na rok 2016.

Projekt navazující na projekt Přírodě o krok blíž 2016. Jedná se podporu konkrétního výukového programu pro mateřské a základní školy zaměřeného na poznávání mikroskopických struktur přírodnin pod mikroskopem a binokulární lupou, poznávání především bezobratlých suchozemských a vodních živočichů a hub. Výukový program je realizován v prezentačním stánku na dvou akcích nadregionálního významu (oslava Dne Země v Děčíně, zemědělská výstava Libverda), dále je realizován dle poptávky na jednotlivých školách a formou sehrávky pro koordinátory EVVO.

alt

V rámci projektu byly zakoupeny dva mikroskopy a dvě binokulární lupy.

alt alt

alt alt

 

Přírodě o krok blíž 2016

Projekt navazující na projekt Přírodě o krok blíž 2015/2016, který podpořila Nadace ČEZ. Vzhledem k zájmu o další vzdělávání a pravidelná setkávání účastníků, které tvoří 100% pedagogové děčínských škol a zástupců organizací pracujících s dětmi a mládeží, jsme získali finanční podporu na setkávání v roce 2016.

Na zajímavou náplň jednotlivých setkávání se snažíme dále získávat další finanční prostředky.

V roce 2016 se v rámci projektu byly finančně podpořeny aktivity Den Země 2016 (ozvučení), pronájem výukové místnosti na jednotlivé workshopy (4 setkání v roce 2016 - květen, srpen, září, říjen), kopírování výukových listů na akci Libverda 2016. 

alt

 

2015

Projekt Přírodě o krok blíž 2015/2016

Byla vytvořena platforma EVVO, založen a naplněn prolink do skupiny EVVO Děčín, kde budou koordinátoři sdílet informace a nápady. Proběhla setkávání 1-2x měsíčně (srpen - březen). Koordinátoři se seznámili s regionem, získali výukové materiály. Na konci projektu jsme připravili hodnotící dotazník pro získání zpětné vazby a projekt byl hodnocen jako velmi přínosný. V rámci výjezdního workshopu proběhlo mapování starých odrůd v krajině. Na základě získaných poznatků jsme zakoupili vhodný notebook a programové vybavení pro práci s daty získanými přenosem GPS. Byly vytvořeny grafické listy typických druhů přírodnin Českého středohoří a byla vydána výuková sada s obrázky těchto přírodnin, které jsme distribuovali mezi pedagogy. Oproti plánu 8 setkání (plán 80 účastníků) jsme zrealizovali 11 workshopů. Zúčastnilo se celkem 93 osob.

alt

alt alt

 

Význam ovocných dřevin v krajině 

Projekt podpořený v rámci Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2013 až 2016, oblast podpory vymezená v čl. 3 odst. 1 písm. b) - Rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) na území Ústeckého kraje na rok 2015.

Hlavní cílem bylo zvýšit zájem o ovocné stromy. Oživení tradičních způsobů práce v místní krajině Českého středohoří. Dílčími cíli bylo seznámit s významem ovocných stromů v krajině a s možnostmi využití ovoce těchto stromů. Prezentace původních vysokokmenných odrůd místní krajiny a zpracování ovoce (moštování, sušení) s využitím tradičních metod a postupů. Cílovými skupinami byla běžná veřejnost se zaměřením na rodiny s dětmi, zájemci o pěstování ovocných odrůd stromů.

alt

 

2014

Význam ovocných dřevin v krajině a možnosti využití jejich ovoce

Projekt podpořený v rámci Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2013 až 2016, oblast podpory vymezená v čl. 3 odst. 1 písm. b) - Rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) na území Ústeckého kraje na rok 2014.

Cílem projektu bylo seznámit co nejširší veřejnost s významem ovocných stromů v krajině a možnostmi využití jejich ovoce. Dalším cílem bylo pomoci návratu vysokokmenných ovocných stromů do krajiny Českého středohoří a jeho okolí, nejlépe za využití odrůd pěstovaných v kraji a ověřených historií a podnebím zdejší krajiny. Prezentace možností zpracování ovoce (sušení, moštování,....) může napomoci nejen zvýšení zájmu o ovocné stromy, ale může oživit i zanikající tradiční způsoby, jež byly chloubou zdejšího kraje (jen na počátku minulého století stávala v každé obci min. jedna sušárna ovoce).

alt

 

2013

Projekt Příroda v našem životě 

Projekt byl zaměřen na přímou podporu pedagogů a koordinátorů EVVO na základních školách na Děčínsku. ČSOP Děčínsko se stalo platformou pro setkávání pedagogů, zázemím pro oblast EVVO a pro další vzdělávání.

alt

 

2012

Seminář „Zážitková pedagogika v praxi"

Český svaz ochránců přírody Děčínsko, České Švýcarsko o.p.s a Dům dětí a mládeže Děčín pořádaly 23.3.2012 seminář „Zážitková pedagogika v praxi", který byl akreditován MŠMT v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Během semináře se účastníci mimo jiné učili:

  • jak pracovat s prožitkem
  • jak využívat alternativní způsoby sdělování informací
  • jak udělat z obyčejného poutavé
  • jak probudit zvídavost
  • jak udělat hodinu zábavnou pro žáky i učitele
  • jak pracovat s „černými ovcemi třídy"
  • Po skončení semináře obdrželi účastníci osvědčení o jeho absolvování.

S ohledem na kladné reakce a zájem účastníků plánuje ČSOP Děčínsko v budoucnosti pořádání dalších seminářů pro pedagogické pracovníky a další zájemce, kteří se věnují ekologické výchově a vzdělávání.

IMG 0051 n  IMG 0056 n

Projekt Příroda v našem životě je zaměřen na přímou podporu pedagogů/koordinátorů EVVO na základních školách a ČSOP Děčínsko bude institucí/platformou pro setkávání pedagogů EVVO ze základních škol v Děčíně a jeho okolí, zde jim bude poskytováno legislativně metodické zázemí pro oblast EVVO a nabídka aktivit EVVO jak pro další vzdělávání pedagogů tak aktivity vhodné k zařazení do výuky. 

 
Partneři a spolupracující organizace

cesky-svaz-ochrancu-prirody agentura-ochrany-prirody-a-krajiny-cr chko-labske-piskovce libverda-decin skupina-cez narodni-park-ceske-svycarsko chko-ceske-stredohori promax-media